Sunday, May 17, 2015

UKK Kimia Kelas X Semester 2 TA 2014/2015

Posted by Blogger Name. Category: , , ,

I. Beri tanda silang (X) pada A,B,C atau D untuk jawaban yang benar!
1. Suatu Larutan Dapat Menghantarkan Listrik Bila Larutan Tersebut Mengandung….
A.    Partikel-Partikel Yang Bebas Bergerak
B.    Molekul-Molekul Yang Bebas Bergerak
C.    Atom-Atom Yang Bebas Bergerak
D.    Ion-Ion Yang Bebas Bergerak
E.    Zat Yang Mudah Terlarut Dalam Air

2. Larutan Yang Mempunyai Daya Hantar Listrik Paling Lemah Adalah….
A.    Natrium Asetat 0,1 M
B.    Asam Sulfat 0,1 M
C.    Asam Asetat 0,1 M
D.    Natrium Hidroksida 0,1 M
E.    Kalium Hidroksida 0,1 M

3. Diantara Zat-Zat Berikut Jika Dilarutkan Dalam Air Tidak Dapat Menghantarkan Arus Listrik Adalah….
A.    Naoh
B.    Hcl
C.    Cao
D.    CH4
E.    Mgcl2

4. Larutan Elektrolit Dapat Menghantarkan Arus Listrik Karena Dalam Larutannya Terdapat….
A.  Kation
      B.  Anion
C.    Kation Dan Anion
D.    Molekul
E.    Pelarut

5. Hcl Cair Tidak Menghantarkan Listrik, Sedangkan Larutan Hcl Dapat Menghantarkan Listrik. Dari Fakta Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa….
A.   Adanya Air Mengubah Hcl Yang Semula Berikatan Kovalen Menjadi Berikatan Ion
B.   Hcl Cair Tidak Terionisasi,Tetapi Jika Dilarutkan Dalam Air Akan Terionisasi
C.   Hcl Cair Berikatan Ion ,Tetapi Larutan Hcl Merupakan Senyawa Berikatan Ion
D.  Air Menimbulkan Perubahan Pada Kekuatan Arus Listrik
E.  Arus Listrik Akan Mengalir Bila Ada Air Sebagai Mediumnya

6. Larutan Asam Klorida (Hcl) 1 M Mempunyai Daya Hantar Yang Lebih Baik Daripada Asam Fosfat (H3PO4) 1M.  Perbedaan Tersebut Terjadi Karena .
A.    Persen Ionisasi Asam Klorida Lebih Besar Daripada Asam Fosfat
B.    Asam Klorida Merupakan Senyawa Ion Sedangkan Asam Fosfat Senyawa Kovalen
C.    Molekul Asam Fosfat Menghasilkan Ion Lebih Banyak Daripada Molekul Asam Klorida
D.    Asam Klorida Lebih Mudah Larut Dalam Air Daripada Asam Fosfat
E. )-) Merupakan Konduktor Yang Lebih Baik Dari Pada Ion Fosfat (PO43-E.    Ion Klorida (Cl

7. Nama   Senyawa : Berturut-Turut Adalah….
A.    Dikloromonoksida, Kloro Oksida, Aluminium Oksida
B.    Dikloro Monoksida, Dikloro Trioksida, Aluminium Oksida
C.    Dikloro Oksida, Dikloro Trioksida Aluminium Trioksida
D.    Kloro Oksida, Dikloro Monoksida, Aluminium Trioksida
E.    Kloro Monoksida, Kloro Dioksida, Aluminium Dioksida

8. Nama Dari Senyawa  Adalah….
A.    Fosfor Oksida
B.    Fosfor (II) Oksida
C.    Fosfor (V) Oksida
D.    Fosfor Dioksida
E.    Fosfar Penta Oksida

9. Pengolahan Air Limbah Organic Dengan Proses Lumpur Aktif Melibatkan….
A.    Senyawa Kaporit
B.    Unsure Radioaktif
C.    Mikroorganisme Pengurai
D.    Tanah Liat
E.    Batu Kapur

10. Prinsip Pengolahan Air Limbah Dengan Lumpur Aktif Adalah….
A.    Reaksi Asam Basa
B.    Reaksi Oksidasi Enzimetis
C.    Reaksi Elektrolisis
D.    Reaksi Analisis
E.    Reaksi Stoikiometris

11. Volume 8,5 Gram Gas NH3 Pada Suhu 0°C Dan Tekanan 1 Atmosfer Adalah….
A.    2,8 Liter
B.    5,6 Liter
C.    11,2liter
D.    17,8 Lite
E.    22,4 Liter

12. Pada Pembakaran Sempurna 1,6 Gram Suatu Senyawa Karbon Dihasilkan 2,2 Gram CO2 Dan 1,8 Gram H2O. Rumus Empiris Senyawa Itu Adalah …. (Ar H=1, C=12, O=16 )
A.    CHO
B.    CH2O
C.    CH3O
D.    CH4O
E.    C2H3O

13. Pada Tekanan Dan Temperature Tertentu 2,5 Liter Gas Metana (CH4) Dibakar Menurut Reaksi :
     
      CH4 (G) + 2 O2 (G)  →  CO2 (G) + 2 H2O (G)
      Volume Gas Karbon Dioksida Yang Dihasilkan Adalah….
A.    1,25 Liter
B.    2,50 Liter
C.    5,00 Liter
D.    7,50 Liter
E.    10,00 Liter

14. Jika Diketahui Massa Atom Relatif H=1; O=16; Na=23; S=32, Maka Massa Molekul       Relatif Na2S2O3.5H2O Adalah...
       A. 248        B. 158        C. 1422      D. 162        E. 72

15. Dalam Manusia Terdapat Asam Klorida Yang Membantu Proses Pencernaan Makanan . Rumus Kimia Senyawa Tersebut Adalah….
A.    Hclo
B.    HCO
C.    Hcl
D.    Hclo2
E.    Hclo3

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►